ДОБАВИ БЕЗПЛАТНО ПРОЕКТ
 
Начало Проекти Колекции
Търсене Модификатор Интериорни проекти ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВХОД
Разширено търсене
Квадратура:
от: до: кв.м.
Брой етажите на проекта:
Едноетажни къщи
Двуетажни къщи
Триетажни къщи
Многоетажни къщи
Брой спални:
1 2 3 4 5+
Брой бани:
1 2 3 4 5+
Брой паркоместа в гараж:
1 2 3 4 5+
Вид на конструкцията:
Проект на дървена къща
Проект на монолитна къща
Проект на сглобяема къща
Проект на стоманена къща
Ключови думи:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЧЛЕН 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термините, използвани в Споразумението с Потребителя, имат следния смисъл:

НЕКСТКОМ ЕООД

дружеството Некстком ЕООД, с адрес на управление: София, ул. проф. Кирил Попов 53А

PLANS.BG / Plans.bg

Създадената от Некстком ЕООД, платформа за онлайн продажби на български език с обществен характер, където се публикуват Оферти за продажба на Артикули, сключват се договори за покупко-продажба на Артикули, и се предоставят и други услуги, свързани с дейността на НЕКСТКОМ ЕООД в домейна Plans.bg, които са достъпни заедно с други интернет услуги предоставени от партньорите на НЕКСТКОМ ЕООД.

АРТИКУЛИ

Готови ( вече проектирани - приложени ) Aрхитектурни, конструктивни, електро, вик, овк и други проекти, стоки, услуги и права, които могат да бъдат предмет на Оферта и на покупко-продажба съгласно Споразумението с Потребителя. Plans.bg препоръчва, цените на проектите да са съобразени с Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното, която казва, че когато архитект прилага повече от веднъж един и същи проект, себестойността по чл. 7 за второто му копие е с 50% по-ниска.

В Plans.bg потребителите биват два вида: Продавач и куповач.

ПОТРЕБИТЕЛ ( Проектанти ).

физическо или юридическо лице, отговарящo на условията на Споразумението с Потребителя, и регистрирано правилно в резултат, на което е създаден Акаунт и НЕКСТКОМ ЕООД предоставя услуги съгласно условията на настоящото Споразумение

ПРОДАВАЧ

Потребител, проектант, строител,  който предлага артикули за продажба в Plans.bg

КУПУВАЧ

Потребител, който закупува Артикули в Plans.bg

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФЕРТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АРТИКУЛИ

Процедури за публикуване на Оферта и сключване на договор за покупко-продажба на Артикули, съгласно условията на настоящото Споразумение.

РЕГИСТРАЦИЯ

процедурата по създаване на нов Профил

 СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

настоящото Споразумение с Потребителя на Plans.bg

ЧЛЕН 2. СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В PLANS.BG

2.1.

Следните физически или юридически лица, могат да бъдат Потребители: физически лица, на възраст най-малко 18 години и които са дееспособни да сключват правно обвързващи договори, юридическите лица и организации, които не са юридически лица, но са в състояние да придобиват права от свое име и да поемат задължения.

2.2.

Физическите лица, желаещи да се регистрират, трябва да попълнят регистрационната форма съдържаща: името на държавата и областта (района), име на населено място, електронен адрес, телефон за контакт, избрано потребителско име в Plans.bg (вход) и парола (Частни акаунти). Физическите лица, които използват Plans.bg в рамките на търговската си дейност, са задължени да дадат и фирменото наименование, под което упражняват търговската си дейност (Бизнес акаунти). С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от НЕКСТКОМ ЕООД или от трето лице в съответствие с действащото законодателство.

2.3.

Лице, което е получило разрешение да извършва всички дейности, както и да изпълнява всички права и задължения на Потребител, от името на юридическо лице или организация, посочена в точка 2.1., може да се регистрира и да ги представлява в Plans.bg. За да се регистрира, лицето трябва да попълни регистрационна форма, в която да предостави следните лични данни: име и фамилия, пълен и точен адрес за контакт, електронен адрес, телефон за контакт, пълно търговско наименование на регистрираното юридическо лице и седалище, държава, област (район), ЕИК или БУЛСТАТ, избраното потребителско име в Plans.bg (вход) и парола (включително Бизнес акаунти).

2.4.

В рамките на 5 работни дни, считано от сключването на договора, посочен в точка 2.4., Потребителят може да се оттегли от него, без да посочва причина, чрез подаване на подходящо изложение в електронен формат или в писмен вид (достатъчно е документът да бъде изпратен преди изтичането на срока).

2.5

НЕКСТКОМ ЕООД допуска регистрацията в Plans.bg или използването на Plans.bg от Потребителя при условие, че Потребителят потвърди данните, посочени в точки 2.2. и 2.3..

2.6.

В резултат на правилна регистрация, НЕКСТКОМ ЕООД създава акаунт на Потребителя, отговарящ на потребителското име (вход), попълнено в регистрационния формуляр. Потребителят получава достъп до профила след като въведе потребителско име и парола в Plans.bg (влизане в системата).

2.7.

Профилът на Потребителя съдържа данните, посочени в регистрационния формуляр. В случай, че в бъдеще част от данните се променят, Потребителят трябва незабавно да ги актуализира чрез съответния формуляр, наличен в Plans.bg. Потребителят няма право да изтрива данните, посочени в точки 2.2. и 2.3., и да дава неверни или непълни данни докато използва услугите на Plans.bg. Не е възможно Потребителят да променя потребителското си име (вход), прието по време на регистрацията. За всеки профил трябва да бъде зададена отделна електронна поща.

2.8.

Регистриран Потребител, чийто профил не е бил активиран от Plans.bg не може да публикува оферта и/или или участва в покупко-продажбата на Артикули в Plans.bg.

2.9.

Потребител не може да притежава повече от един Акаунт в Plans.bg.

2.10.

Потребителят не може да използва Профилите на други Потребители или да предоставя своя Профил на други лица, освен в случаите, когато Бизнес профил се предоставя на лица, на които Потребителят е разрешил да действат от негово име. Потребителят трябва да запази паролата на Профила си в тайна. Профилите не могат да се прехвърлят.

ІІ. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФЕРТА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АРТИКУЛ

ЧЛЕН 3. УСЛОВИЯ

3.1.

НЕКСТКОМ ЕООД, действащ като оператор на Plans.bg, дава възможност на Потребителите да публикуват Оферти и да сключват договори за покупко-продажба на Артикули, съгласно предвидените тук срокове и условия, като за тази цел предоставя съответните системни инструменти на Потребителите. НЕКСТКОМ ЕООД не е страна по сделките, извършвани между Потребителите и не гарантира, че Потребителите, предлагащи Артикули и Купувачите са дееспособни лица, които могат да сключват и изпълняват договори свързани с продажбата на стоки. НЕКСТКОМ ЕООД не е посредник и не носи отговорност за сключването или изпълнението на договорите между Потребителите.

 3.2.

Продавачът публикува в Plans.bg Оферта за продажба на стоки на фиксирана цена. Тази Оферта може да е за една или няколко стоки.

3.3.

При предлагане на един Артикул, се сключва само един договор за продажба, докато при предлагане на няколко Артикула могат да бъдат сключени няколко договора.

3.4.

Цените, предложени от Продавача, както и другите условия на Офертата, представляват публична информация, достъпна за всеки, който посещава Plans.bg.

ЧЛЕН 4. ЗАБРАНЕНИ АРТИКУЛИ

4.1.

Проекти, стоки, услуги или права, чиято продажба нарушава действащите закони или правата на трети страни (особено авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост), както и чието предлагане за продажба в Оферта може да се счете за противно на добрите нрави, не могат да бъдат предмет на Оферта в Plans.bg.

ЧЛЕН 5. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФЕРТА

5.1.

За да се предложи Артикул за продажба в Plans.bg, Продавачът трябва да направи описание на Офертата и Артикула. За тази цел, Продавачът трябва да попълни формуляр за продажба в Plans.bg, където трябва точно да се посочи наименованието на Офертата  и описанието на Артикула, заедно с категорията и вида на Артикула, както и условията на плащане по сделката. Във формуляра за продажба, Продавачът може да определи конкретния начин за представяне и рекламиране на Офертата в Plans.bg като избере допълнителни опции. Докато създава описанието на Офертата и Артикула, Продавачът определя сроковете и условията на сделката. В повечето случай, освен ако не са упоменати изрично, сроковете  за предаване на 3 комплекта папки са 15 работни дни след получаване на 50% аванс и всички необходими документи, които клиента (инвеститорът ) е длъжен да предостави,

5.2.

След като описанието бъде потвърдено от Продавача, то се публикува в Plans.bg, освен ако Продавачът не посочи различна дата във формуляра за продажба, от която Продавачът се обвързва със съдържанието на Офертата.

5.3.

С предлагането на Артикул за продажба, Продавачът потвърждава, че има правото да сключва и изпълнява договора за продажба на Артикула.

5.4.

Един Потребител не може да публикува повече от една Оферта за едни и същи Артикули едновременно (с предложения за един Артикул или за няколко Артикула общо заедно).

5.5.

Описанието на Артикулите трябва да бъде изписано на кирилица, да бъде достоверно и пълно и не може да подвежда останалите Потребители, особено що се отнася до характеристики на Артикула като неговото качество, произход, марка или производител. Описанието на Артикула трябва да бъде изписано на Български език. Допустимо е изписването и на други езици, при условие, че е налично и Описание на български. Описанието на Артикула трябва да отговаря на действащото законодателство, и по-специално трябва да съдържа информацията, която се изисква при определени обстоятелства, включително и информацията, относно приложимите разпоредби на правото за защита на потребителите. Потребителят е напълно отговорен за съдържанието, което публикува в Офертата, и по-специално за всякакви грешки или неточности в това описанието на Офертата и .Артикула. В случаите, когато описанието на Офертата и Артикула са на език, различен от Български, Купувачът, декларира, че разбира всички условия, свързани с продажбата на Артикула. Plans.bg не носи отговорност, в случай че описанието на Офертата и Артикула са на език, различен от Български и Потребителите не владеят езика, на който е направено описанието.

5.6.

Офертата трябва да бъде публикувана в съответната категория съгласно вида на Артикула.

5.7.

Информацията, съдържаща се в описанието на Офертата и Артикула, може да се отнася само за този Артикул. Подробните правила за създаването на описание на Офертата, включително описание на Артикула, зареждане на снимки и използване на допълнителни опции, са изложени в Приложение $$ по-долу.

5.8.

Продавачът е обвързан със съдържанието на описанието на Офертата и Артикула. Продавачът не може да променя съдържанието на описанието на Офертата и Артикула нито да прави промени, които представляват изменения на правилата и условията на сделката и в същото време представляват промяна в характеристиките на Артикула, след като Купувач е потвърдил покупката на Артикула чрез опцията "Купи сега".

ЧЛЕН 6. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АРТИКУЛ

6.1.

Купувачът извършва покупката на Артикул чрез опцията "Купи проект". Използването на тази опция потвърждава закупуването от Купувача на Артикула при условията, описани в Офертата.

6.3.

В срока, в който офертата за продажба на Артикул е валидна, Потребителите могат да задават въпроси във формата на въпроси, които се отнасят до сключване на сделки в Plans.bg или свързани с конкретния Артикул. Съдържанието на въпроса автоматично се изпраща на администратора на сайта Plans.bg, който има грижа да отправи запитване към продавача.След като получи отговор, администратора има грижата да отговори на първоначалното запитване на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.4.

Офертата за продажба на Артикул е валидна в срока, посочен в описанието или до премахване на предложените за продажба Артикули.

6.5.

Офертата може да бъде оттеглена от Продавача

6.6.

Продавачът може да поиска от Купувача да заплати само разходите, свързани с доставката на Артикула, които могат да бъдат добавени към цената, включително разходите, свързани с подготовката и доработката на Артикула за доставка или транспортните разходи. Освен споменатите разходи, Продавачът не може да добавя никакви суми, увеличаващи цената, които трябва да бъдат заплатени от Купувача. Всички допълнителни суми които Куповача трябва да плати, задължително са упоменати в офертата

ЧЛЕН 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

7.2.

Договорът за покупко-продажба на Артикул между Продавача и Купувача се сключва в момента, в който Купувачът потвърди (чрез опцията "Купи проект") закупуването на стоката при условията на Офертата, за което Продавачът бива информиран от администратора на  Plans.bg. След сключване на договора, отношенията между Потребителите се уреждат от приложимото право и Plans.bg не е страна по договора.

7.3.

Ако действителността на договора за покупко-продажба на Артикули зависи от изпълнението на определени изисквания, предвидени в закона, като например договорът трябва да бъде сключен в писмена форма или в някаква друга изискуема форма,  Купувачът и Продавачът трябва да уговорят сключването на договора в изискуемата форма по приложение номер $$ в срок от 5 работни дни.

7.5.

Продавачът е длъжен да достави Артикула на Купувача в оповестения в офертата срок  от сключването на договора за покупко-продажба (потвърждаването на покупката посредством опцията „Купи сега”), освен ако Потребителите не договорят друг взаимно приемлив срок.

7.6.

Продавачите могат да изпращат съобщения до куповачите.

НЕКСТКОМ има правото да спре съобщението до Купувача, в случай, че съдържанието му нарушава Споразумението с потребителя или приложимите нормативни актове, или влияе негативно върху името на Plans.bg или Потребителя.

 ЧЛЕН 8. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА PLANS.BG

8.1.

НЕКСТКОМ ЕООД не носи отговорност за действията на Потребителите в Plans.bg или за неточно или непълно изпълнение на договорите, сключени от тях, във връзка с публикувана Оферта, както и не носи отговорност за последствията от действия, нарушаващи разпоредбите, предприети от Потребителите или от трети лица. По-конкретно, НЕКСТКОМ ЕООД не носи отговорност за качеството, безопасността и законността на продаваните Артикули, както и за истинността и точността на информацията, оповестена от Потребителите, възможността на Продавачите да продават Артикули и възможността на Купувачите да ги заплатят. НЕКСТКОМ ЕООД не носи отговорност за това, дали Потребителите действително ще изпълнят сделката.

8.2.

НЕКСТКОМ ЕООД не проверява всички Оферти и Артикули, но си запазва правото да променя категорията на Артикулите или да ги отстранява от Plans.bg, за което Продавачът бива незабавно информиран.

8.3.

НЕКСТКОМ ЕООД може да премахне Оферта, ако чрез нея се нарушават разпоредбите на приложимото право или се създава отрицателен имидж на Plans.bg. В резултат на премахването на Офертата, цялата информация свързана с Офертата и Артикула спира да бъде показвана в Plans.bg, като блокират всички последващи действия на Потребителите във връзка с нея.

8.4.

НЕКСТКОМ ЕООД може да блокира един от Акаунтите на Потребител за ограничен или неограничен период от време, ако действията на Потребителя нарушават разпоредбите на споразумението, създават отрицателен имидж на Plans.bg или по някакъв начин са в ущърб на Plans.bg, или в основателни случаи, когато Профилът изисква допълнително потвърждаване на данните, посочени в точки 2.2. или 2.3. Независимо от факта, че Акаунтът е бил блокиран, Потребителят е изцяло отговорен за действията, в резултат на които е блокиран Акаунта, като най-вече е отговорен за щети, причинени на Plans.bg.

8.5.

В случай на блокиране на Акаунт, Потребителят има достъп само до тези функции, които му дават възможност да заплати дължимите суми на НЕКСТКОМ ЕООД и да завърши сделките, изпълнени преди блокирането на Акаунта, но той не може да се възползва от никоя от услугите предлагани от Plans.bg. Веднага след блокирането на Акаунта, всички Оферти на Потребителя се анулират.

8.6.

Потребител, чийто Акаунт е бил блокиран, не може да се регистрира отново в Plans.bg без предварителното съгласие на НЕКСТКОМ ЕООД. НЕКСТКОМ ЕООД може да откаже да регистрира отново Потребител, чийто Акаунт е бил блокиран в миналото.

ЧЛЕН 9. ТАКСИ И КОМИСИОННИ

9.1.

Услугите, предоставяни от НЕКСТКОМ ЕООД в Plans.bg не са безплатни. Продавачът следва да заплати всички такси и комисионни. Размерът на таксите и комисионните за конкретни услуги и техните опции са в размер на 12% от стойността на проекта.

9.2.

Таксите и комисионните се изчисляват на текуща основа и се представят за плащане с авансовото плащане ( 50% ) на проекта.

9.3.

На потребителите се издават данъчни фактури. Потребители, които са физически лица и не осъществяват търговска дейност, могат да получат данъчна фактура по тяхна молба. Фактури се издават в рамките следващия месец за дължими суми от предходния месец.

9.4.

Фактурите се издават на базата на данните за Потребителите, включени в техния Акаунт.

9.5.

Таксите и комисионните за услуги, предоставени от НЕКСТКОМ ЕООД в Plans.bg се изплащат от Потребителите по банковата сметка.

ЧЛЕН 10. ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

10.1.

Всички дейности, извършвани от Потребителите на Plans.bg, се съобразяват с приложимото право и добри нрави.

10.2.

НЕКСТКОМ ЕООД притежава авторските права върху графичните елементи на Plans.bg, включително и логото "Plans.bg", както и върху оформление и състава на тези елементи и правата върху интелектуалната собственост, включително правата върху регистрираните търговски марки и превантивни права върху търговски марки, публикувани в Plans.bg. На потребителите се забранява да се възползват от графични елементи, тяхното разположение и състав, както и от символи, представляващи предмет на правата, които НЕКСТКОМ ЕООД притежава, с изключение на случаите, ясно посочени тук, или с предварителното съгласие на НЕКСТКОМ ЕООД.

10.3 Потребителите запазват авторските права на публикуваните от тях артикули, като нямат право да публикуват търговски марки, телефони, емейл, адреси, линкове  към други сайтове, лого различно от това на Plans.bg.

III. УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ПУБЛИКУВАНЕТО НА ОБЯВИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АРТИКУЛИ

ЧЛЕН 13. СТРАНИЦА "ЗА МЕН"

13.1.

Потребител, който използва опцията "За мен", може да публикува информация за себе си (с изключение на данни за контакт) и за своята дейност (включително под формата на връзка/препратка към собствената му интернет страница, при условие, че тази страница не съдържа възможност за продажба на Артикули). Страницата "За мен" е част от определен Акаунт. Съдържанието на страницата “За мен” не може да насърчава извършването на сделки извън Plans.bg. Подробни правила за създаването на страница "За мен" са уредени в Приложение 5 по-долу

13.2.

НЕКСТКОМ ЕООД може да отстрани страница "За мен", ако съдържанието й нарушава Споразумението с Потребителя или действащите закони, вреди на положителния имидж на Plans.bg или по някакъв друг начин е в ущърб на Plans.bg.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

ЧЛЕН 16. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

16.1.

Личните данни, дадени от Потребителите са събрани и обработени от НЕКСТКОМ ЕООД, в съответствие с приложимото право и политиката за защита на личните данни, изложени в Приложение 6 по-долу.

16.2.

Личните данни на Потребителите са разкриват пред други Потребители само след сключване на договор помежду им.

 16.3.

Потребителят се задължава да не разкрива пред трети лица никаква информация, отнасяща се до други Потребители, която е била получена от НЕКСТКОМ ЕООД в резултат на използването на Plans.bg. Информацията, получена от НЕКСТКОМ ЕООД може да бъде използвана от Потребителя само за целите, свързани с осъществяването на сделка.

ЧЛЕН 17. ПРОМЕНИ В СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОТРЕБИТЕЛЯ

17.1.

НЕКСТКОМ ЕООД може да измени Споразумението с Потребителя и да публикува нова версия на Споразумението за услугите, предоставяни в Plans.bg. Промяната влиза в сила от датата, посочена от НЕКСТКОМ ЕООД, която не може да бъдат по-малко от 7 дни от момента, в който измененото Споразумение с Потребителя е било публикувано на сайта на Plans.bg.

17.2.

Офертите, публикувани влизане в сила на промените в Споразумението са валидни до изтичане на посочения в Офертите срок, съобразно условията на Споразумението преди изменението.

17.3.

Договорите за покупко-продажба на Артикулите, сключени въз основа на Оферти по т.17.2. се регламентират от условията на Споразумението преди изменението.

ЧЛЕН 18. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

18.1.

Потребителят може да прекрати Споразумението с НЕКСТКОМ ЕООД (свързано с определен Профил) по всяко време, като попълни формуляр на разположение в Plans.bg, съдържащ изявление за прекратяване на Споразумението и след това, потвърди представените данните - потребителско име (вход) и парола. В съответствие с условията, изложени в точка 18.4., Споразумението се прекратява незабавно в момента, в който се потвърдят данните. В случай, че Потребителят е публикувал Оферта или сключил договор за покупко-продажба на Артикул преди Споразумението да бъде прекратено  Потребителят ще има достъп до Профила и само до тези функции, които му позволяват да извършва плащания към НЕКСТКОМ ЕООД и да финализира договора за покупко-продажба на Артикул.

18.2.

Поради важни причини, споразумението може да бъде прекратено от НЕКСТКОМ ЕООД с предизвестие от 5 работни дни, съгласно с разпоредбите на точка 18.1.

18.3.

Ако споразумението е било прекратено на основание на решение от страна нa НЕКСТКОМ  ЕООД, Потребителят не може да се регистрира в Plans.bg отново, без да получи предварителното съгласие на НЕКСТКОМ ЕООД.

18.4.

Потребителят може да прекрати споразумението с НЕКСТКОМ ЕООД (свързано с определен Профил) в срок 30 дни след приключването на покупко-продажбата, в която Потребителят е участвал като е използвал този Профил.

 

 

Начало | За нас | Общи условия | Търсене | Реклама | Колекции | Параметри | Проекти | Модификатор | Полезно | Контакти
Преди да започна проектиране | Необходими документи | Какво съдържа проекта? | Как да поръчам? | Плащане | Нормативна база
© Всички права запазени